11/HÛD-29

Bismillâhirrahmânirrahîm

وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

Ve yâ kavmi lâ es’elukum aleyhi mâlâ(mâlen), in ecriye illâ alâllâhi ve mâ ene bi târidillezîne âmenû, innehum mulâkû rabbihim ve lâkinnî erâkum kavmen techelûn(techelûne).

Ve ey kavmim! Buna (tebliğ ettiğim şeylere) karşılık sizden mal olarak (bir şey) istemiyorum. Eğer ücretim (ecrim) varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) tardedecek (uzaklaştıracak, kovacak) değilim. Muhakkak ki onlar, Rab'lerine mülâki olacaklar (ulaşacaklar). Ve lâkin ben, sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.


1. ve yâ kavmi : ve ey kavmim
2. lâ es'elu-kum : sizden istemiyorum
3. aleyhi : ona karşılık, ona (onun için)
4. mâlen : mal olarak
5. in ecriye : eğer varsa ecrim, ücretim
6. illâ : sadece, ancak
7. alâ allâhi : Allah'a aittir
8. ve mâ : ve değil
9. ene : ben
10. bi târidi : uzaklaştıran, kovan
11. ellezîne âmenû : Allah'a ulaşmayı dileyen (âmenû olan) kimseler
12. inne-hum : muhakkak onlar
13. mulâkû : ulaşacaklar
14. rabbi-him : Rab'lerine
15. ve lâkin-nî : ve fakat ben
16. erâ-kum : sizi görüyorum
17. kavmen : bir kavim
18. techelûne : siz cahillik ediyorsunuz

AÇIKLAMA 

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah'ın düşmanları, şehrin ileri gelenleri, Hz. Nuh'a: "Sen o etrafındaki insanları uzaklaştır. Onlar da bizim gibi olsunlar." demişler. Hz. Nuh da: "Siz istiyorsunuz diye, ben o âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) yanımdan kovamam. Muhakkak ki onlar, Rab'lerine mülâki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır." demiştir. 

Burada bir muhteva var. Kim âmenû olursa muhakkak ki, Rabbine mülâki olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi, mutlaka Allah'ın Zat'ına ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, âmenû olan kişidir. Hud-29, bu açıdan önemli ve konuyu kesin bir şekilde dile getiren âyet-i kerimedir. Allah'a âmenû olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaşacakları konusu, iki âyet (Hud-29, Ankebut-5) arasındaki illiyet rabıtasıyla kesinleşmektedir. 

Aynı olayı, aynı sonucu Ankebut Suresinin 5. âyet-i kerimesinde de görüyoruz. 

29 / ANKEBÛT - 5: Men kâne yercû likâallâhi fe inne ecelallâhi leât(leâtin), ve huves semîul alîm(alîmu).
Kim Allah'a mülâki olmayı (hayattayken Allah'a ulaşmayı) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir. 

Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin, Allah'a ulaşacağı günü, Allah tayin edecektir. Allah o kişiye yardım edecektir. Ve Allah, onun ruhunu Kendi Zat'ına ulaştıracaktır.

Yunus Suresinin 45. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ buyuruyor: 

10 / YÛNUS - 45: Ve yevme yahşuruhum keen lem yelbesû illâ sâaten minen nehâri yete ârefûne beynehum, kad hasirellezîne kezzebû bi likâillâhi ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).
Ve o gün (Allahû Tealâ), gündüzden bir saatten başka kalmamışlar (bir saat kalmışlar) gibi onları toplayacak (haşredecek). Birbirlerini tanıyacaklar (aralarında tanışacaklar). Allah'a mülâki olmayı (Allah'a ölmeden önce ulaşmayı) yalanlayanlar, hüsrandadır (nefslerini hüsrana düşürdüler). Ve hidayete eren kimseler olmadılar (ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar). 

Allah'a mülâki olmayı yalanlayanlar, hidayete eremezler. Zaten yalanladıkları şey, hidayete ermektir. Allah'a mülâki olmak, ruhun hidayetidir. 

Allahû Tealâ diyor ki: 

3 / ÂLİ İMRÂN - 73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun). 
Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi'dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir). 

Öyleyse bir defa daha ortaya çıkıyor ki, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşabilirler.

11/HÛD-29

Bismillâhirrahmânirrahîm

İmam İskender Ali Mihr

:

Ve ey kavmim! Buna (tebliğ ettiğim şeylere) karşılık sizden mal olarak (bir şey) istemiyorum. Eğer ücretim (ecrim) varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) tardedecek (uzaklaştıracak, kovacak) değilim. Muhakkak ki onlar, Rab'lerine mülâki olacaklar (ulaşacaklar). Ve lâkin ben, sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.

Diyanet İşleri

:

“Ey kavmim! Buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah’a âittir. Ben o iman edenleri (teklifinize uyarak) kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum.”

Abdulbaki Gölpınarlı

:

Ey kavmim, bu yüzden bir mal da istemem sizden; ecrim, ancak Allah'a ait ve ben, inananları kovacak da değilim; şüphe yok ki onlar, Rablerine kavuşacaklar, fakat sizi görüyorum ki bilgisiz bir kavimsiniz.

Adem Uğur

:

Ey kavmim! Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim; çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi, bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum.

Ali Bulaç

:

"Ey Kavmim, ben sizden buna karşılık bir mal istemiyorum. Benim ecrim, yalnızca Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar gerçekten Rablerine kavuşacaklar. Ancak ben sizi, cahillik etmekte olan bir kavim görüyorum.

Ali Fikri Yavuz

:

Ey Kavmim! peygamberliği tebliğ işinden dolayı sizden bir mal istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah’a aittir ve ben iman edenleri (isteğiniz gibi) kovacak değilim. Elbette onlar Rablerine kavuşacaklar (eğer kendilerini kovarsam, beni ona şikâyet ederler). Ancak ben, sizi cahillik yapmakta olan bir topluluk görüyorum.

Bekir Sadak

:

«Ey milletim! Buna karsilik ben sizden bir mal da istemiyorum. Benim ucretim Allah'a aittir; inananlari da kovacak degilim; cunku onlar Rableriyle karsilasacaklar; fakat ben sizi cahil bir millet olarak goruyorum.

Celal Yıldırım

:

Ey kavmim, buna karşılık sizden bir mal da istemiyorum. Benim ecrim (hizmetimin karşılığı) ancak Allah'a aittir ve şüphesiz ki ben o imân edenleri kovacak da değilim. Onlar mutlaka Rablarına kavuşacaklardır. Ama ben sizi cehalet içinde (bocalayan) bir kavim olarak görüyorum.

Diyanet İşleri (eski)

:

'Ey milletim! Buna karşılık ben sizden bir mal da istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir; inananları da kovacak değilim; çünkü onlar Rableriyle karşılaşacaklar; fakat ben sizi cahil bir millet olarak görüyorum.'

Diyanet Vakfi

:

Ey kavmim! Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim; çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi, bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum.

Edip Yüksel

:

'Ey halkım, buna karşılık sizden herhangi bir para istemiyorum. Ücretim ancak ALLAH'tan gelir. İnananları da kovamam; onlar, Rab'leriyle karşılacaklar. Fakat, sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum.'

Elmalılı Hamdi Yazır

:

Hem ey kavmim! Buna karşı ben sizden bir mal istemiyorum, benim ecrim ancak Allaha âiddir, ve ben o iyman edenleri koğacak değilim, elbette onlar rablarına kavuşacaklar, ve lâkin ben sizi cahillik eder bir kavim görüyorum

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

:

Ey kavmim, ben sizden buna karşı bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım yalnızca Allah'a aittir ve ben, o iman edenleri kovacak değilim. Kesinlikle onlar Rablerine kavuşacaklar, ama ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

:

«Ey kavmim! Ben sizden herhangi bir mal mülk istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ve ben ona iman edenleri kovacak değilim. Onlar elbette Rablerine kavuşacaklar. Fakat ben de sizi cahillik eden bir kavim görüyorum.»

Fizilal-il Kuran

:

Ey soydaşlarım, bu uyarı çabalarıma karşılık sizden maddi bir karşılık istemiyorum, benim ücretimi verecek olan Allah'dır, mü'minleri yanımdan kovacak değilim, çünkü onlar Rabblerine kavuşacaklardır. Fakat sizin gerçeklerden habersiz bir toplum olduğunuzu görüyorum.

Gültekin Onan

:

"Ey kavmim, ben sizden buna karşılık bir mal istemiyorum. Benim ecrim yalnızca Tanrı'ya aittir. Ben inananları kovacak değilim. Onlar gerçekten rablerine kavuşacaklar. Ancak ben sizi cahillik etmekte olan bir kavim görüyorum."

Hasan Basri Çantay

:

Ey kavmim, bundan (bu tebliğlerimden) dolayı sizden hiç bir mal istemiyorum. Benim mükâfatım Allahdan başkasına âid değildir ve ben îman edenleri tardedici de değilim. Çünkü onlar muhakkak ki Rablerine kavuşanlardır. Ancak ben sizi cahillik eder bir kavm görüyorum».

İbni Kesir

:

Ey kavmim: buna karşılık olarak sizden hiç bir mal istemiyorum. Benim ücretim yalnız Allah'a aittir. İnananları da kovacak değilim. Çünkü onlar, Rabblarına kavuşacaklardır. Ne var ki ben; sizi, cahil bir kavim olarak görüyorum.

Muhammed Esed

:

"Ey kavmim; üstelik bu mesaj(ı size ulaştırdığım) için sizden bir çıkar da ummuyorum; benim (çabalarımın) karşılığı ancak Allah katındadır. Ayrıca, ben imana erişenler(in hiç birini) yanımdan kovmayacağım. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklar(ını biliyorlar); ama size gelince, sizin (doğrudan eğriden habersiz, yol yordam) bilmez bir topluluk olduğunuzu görüyorum!

Ömer Nasuhi Bilmen

:

«Ve ey kavmim! Sizden onun üzerine bir mal istemiyorum. Benim mükâfaatım ancak Allah Teâlâ'ya aittir ve ben imân edenleri kovucu değilim. Şüphe yok ki, onlar Rablerine kavuşanlardır velâkin ben sizi cahillik eder bir tâife görüyorum.»

Şaban Piriş

:

-Ey Halkım, ben sizden buna karşılık bir mal istemiyorum. Benim ücretimi Allah verecektir. Ben, inanan kimseleri kovamam. Onlar, elbette Rab’lerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin cahillik eden bir halk olduğunuzu görüyorum.

Suat Yıldırım

:

"Hem ey halkım! Bu tebliğimden ötürü sizden maddî bir karşılık istiyor değilim. Benim mükâfatımı verecek olan yalnız Allah Teâlâdır. Ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar Rab’lerine kavuşacaklar (O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir). Ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum."

Süleyman Ateş

:

"Ey kavmim, buna karşı ben sizden bir mal istemiyorum, benim ücretim Allah'a âittir. Ve (siz istemiyor, hor görüyorsunuz diye) ben, inananları (yanımdan) kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerinin huzûruna gidecek(yaptıklarının hesabını verecek)lerdir. (Herkes kendi amelinden sorumludur. Onları niçin kovayım?) Fakat ben sizi, câhillik eden bir kavim görüyorum."

Tefhim-ul Kuran

:

«Ey kavmim, ben sizden buna karşılık bir mal istemiyorum. Benim ecrim, yalnızca Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar gerçekten Rablerine kavuşacaklar. Ancak ben sizi, cahillik etmekte olan bir kavim görüyorum.

Ümit Şimşek

:

'Ey kavmim, bunun için ben sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. İman edenleri ise kovacak değilim; hiç şüphesiz onlar Rablerine kavuşacaklardır. Ben de sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum.

Yaşar Nuri Öztürk

:

"Hem ben sizden buna karşı bir mal da istemiyorum. Benim ücretim Allah'tandır. Ama ben iman edenleri paylayıp kovamam. Çünkü onlar Rablerine varacaklar. Ama sizin cehalete batmış bir toplum olduğunuzu görüyorum."

Abdullah Aydın

:

“Ey milletim! Bu tebliğlere karşılık olarak ben sizden bir mal istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah'a aittir, iman edenleri de (istemiyor, hor görüyorsunuz diye) kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklar. Ancak ben sizi cahillik yapmakta olan bir millet olarak görüyorum.”

Ahmet Davudoğlu

:

“Hem ey kavmim! Buna karşı, ben sizden bir mal istemiyorum. Benim ecrim ancak Allah'a aittir ve ben îmân edenleri, (istediğiniz gibi) kovacak değilim. Elbette onlar Rablerine kavuşacaklardır. Lâkin ben, sizi cahillik eder bir kavim görüyorum.”

Ali Arslan

:

“Ey kavmim! Tebliğim için sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah'a aittir. Ve ben îmân edenleri kovacak değilim; zira onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat sizi cahil bir kavim olarak görüyorum.”

Arif Pamuk

:

"Ey kavmim! Ben sizden herhangi bir mal mülk istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ve ben ona inananları kovacak değilim. Onlar elbette Rablerine kavuşacaklar. Fakat ben de sizi cahillik eden bir kavim görüyorum."

Ayntabî Mehmet Efendi

:

“Ve ey kavmim! Ben, sizden risâletimi tebliğ için bir mal istemiyorum. Benim ecrim, ancak Allahû Teâlâ'ya âiddir. Ve Ben, o mü'minleri yanımdan tardedici de değilim. Onlar (Kıyâmet'te) elbette Rablerine kavuşacaklardır. Ve fakat ben sizi cahil bir kavim görüyorum.”

Bahaeddin Sağlam

:

“Ey kavmim! Ben bu görevime karşılık sizden bir mal istemiyorum. Benim ücretim yalnızca Allah'a aittir. Ben o inananları kovacak da değilim. Onlar Rabb'leriyle karşılaşacaklar. Ben yalnızca sizin cahil bir toplum olduğunuzu görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam, Allah'a karşı kim bana yardım edebilir? Artık düşünmeyecek misiniz?!”

Diyanet Vakfı (1993)

:

“Ey kavmim! Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben îmân edenleri kovacak değilim; çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum.”

Hasan Tahsin Feyizli

:

“Ey kavmim, (tebliğimden dolayı) ona karşı sizden bir mal istemiyorum. Benim mükâfâtım Allah'tan başkasına âit değildir ve siz aşağı görüyorsunuz diye ben inananları kovan bir kimse değilim. Çünkü onlar Rabb'lerine kavuşacak olanlardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.”

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

:

“Ey milletim! Buna karşılık ben sizden bir mal da istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir; inananları da kovacak değilim. Çünkü onlar Rableriyle kavuşacaklar; fakat ben sizi, cahil bir millet olarak görüyorum.”

Hüseyin Kaleli

:

“Yine “Ey kavmim! ona karşılık sizden bir mal da istemiyorum. Benim mükafatım ancak Allâh’a aittir. Ben îman edenleri kovan da değilim. Şüphesiz onlar Rablerine kavuşanlardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavm görüyorum.(dedi)”

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

:

"Ey kavmim, hizmetime karşılık ben sizden bir malda istemiyorum. Benim mükafatımı vermek ancak Allah'a aittir. İman edenleride ben yanımdan kovacak değilim. Muhakkak ki onlar Rablerine kavuşacak ve mükafatlarını göreceklerdir. Sizi ise cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum.

Mustafa İslamoğlu

:

İmdi ey kavmim! (Çabama karşılık) sizden bir bedel beklentisi içerisinde değilim! Benim (çabamın) karşılığı Allah’a aittir. Dahası, (bana) güvenip inanan kimseleri de etrafımdan uzaklaştıracak değilim! Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklar(ına inanıyorlar). Ve fakat bu arada, ben de sizin cahilce davranan bir topluluk olduğunuzu düşünüyorum.

Nedim Yılmaz

:

Ey kavmim! Ben bu (duyuru görevi)nden dolayı sizden bir mal istemiyorum. Beni mükâfatlandırmayı, Allah üzerine almıştır. Ben inananları asla kovacak değilim. Onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklardır. Fakat ben sizi cahilce davranan bir topluluk görüyorum.

Ömer Rıza Doğrul

:

Ey kavmim ben sizden karşılık olarak mal (servet) istemiyorum. Mükâfatım yalnız Allah'a aittir. Ben îmân edenleri kovacak değilim. Onlar Rablerine kavuşacaklar. Fakat ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum.

Talat Koçyiğit

:

“Ey kavmim! Buna karşılık sizden bir mal talep etmiyorum; benim ecrim sadece Allah'a âittir. Ben, îmân edenleri de kovacak değilim; zira onlar, Rablarına kavuşacak (bir yoldadır)lar. Fakat ben sizi câhillik eden bir kavim olarak görüyorum.”

Ziya Kazıcı, Necip Taylan

:

“Ey Kavmim! Bundan (bu tebliğimden) dolayı sizden mal istemiyorum. Benim mükâfatım Allah'a aittir. Ve ben îmân edenleri tardedici değilim. Onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.”

Bir Heyet

:

“Ey kavmim! Allah'ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim; çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi, bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum.”

 

 

 

Gösterim: 535