2. HIZ KANUNLARI

2.1. ENERJİ

Madde enerjiden oluşur. Enerjinin strüktürel (yapısal) açıdan ne olduğu zamanımız ilim adamları tarafından henüz bilinmemektedir. Hız kanunları dediğimiz zaman mesele önce maddenin yapısına dayanır. Madde ve âlem farklılıklarında üç hız kanunu geçerlidir. Madde farklılığını anlayabilmek maddenin nasıl oluştuğunu, maddenin iç yapısını bilmekle mümkündür. Madde enerjiden oluştuğu cihetle de enerjinin strüktürünü (yapısını) bilmek ve bu temelden hareket etmek gerekir. Maddeyi meydana getiren enerji, nötrino adı verilen ilâhi enerjidir. Allah'tan gelir. Asıl kaynaktan gelir ve bütün yaratıkları oluşturur. Bu enerjinin Kur'ân-ı Kerim'deki adı "emir" dır. 

Talâk Suresinin 12. âyet-i kerimesinde mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor; 

65/TALÂK-12: Allâhullezî halaka seb'a semâvâtin ve minel ardı mislehunn(mislehunne), yetenezzelul emru beynehunne li ta'lemû ennallâhe alâ kulli şey'in kadîrun ve ennallâhe kad ehâta bi kulli şey'in ilmâ(ilmen). 
O Allah ki, yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını (yedi kat yerleri) yarattı. Allah'ın herşeye kaadir olduğunu ve Allah'ın herşeyi ilmen (ilmi ile) ihata etmiş olduğunu (kuşattığını) bilmeniz için emir, onların arasında (gökler ve yerler arasında) devamlı iner. 

Allah'tan gelen ve Kur’ân-ı Kerim'de “emîr” adı ile anılan bu enerjinin zamanımız ilminin nükleer kimya ve nükleer fizikteki adı nötrinodur. Her nötrino, dört âleme ait dört enerji küresinden oluşur. Bunlar iki çift enerji küresi teşkil ederler. Primer küreler dış enerji kürelerini, sekonder küreler ise ikincil (iç) enerji kürelerini meydana getirir. Primer küreler çifti ve sekonder küreler çifti devamlı enerji üretirler. Enerjinin maddeyi oluşturması şöyle olmaktadır;

Bir çift nötrino ve bir çift karşıt nötrinonun primer ve sekonder enerji küreleri birbirinden ayrılır ve nötrinodaki primer küre diğer nötrinonun sekonder küresi ile ve karşıt nötrinonun sekonder küresi ile birleşir. Bu birleşme sadece zıt spinli nötrinolar ve karşıt âleme ait nötrinolarla gerçekleşir. Her dörtlü nötrino grubundan zahiri âleme ait iki elektron ve iki karşıt elektron oluşur.

Enerji maddeyi oluşturmadan evvel nötrinoda primer grubun ilk küresi ile, sekonder grubun ilk küresi aynı yönde dönerken, maddeyi oluşturduktan sonra, elektronda ise primer grubunun ilk küresi ile sekonder grubunun ilk küresi zıt (aksi) yönde dönerler. Bu da lineer momentumun açısal momentuma dönüşmesine sebep olur.

  • Zahiri âlem
  • Karşıt zahiri âlem
  • Gayb âlemi
  • Karşıt gayb âlemi

Rabbimiz, enerjinin maddeye dönüştürülmesiyle bu dört âlemi yaratmıştır. Enerjinin maddeyi nasıl vücuda getirdiği ve fotonların nasıl oluştuğu " MADDE, ENERJİ ve HIZ KANUNLARI" adlı kitabımızda detaylı olarak anlatılmıştır.

Ancak enerjinin bu yapısal analizi bilindikten sonra hız konusuna girmek mümkündür.

2.2. HIZ KANUNLARI

  • Işık hızının altındaki hızlara ait alt hız kanunu
  • Işık hızı kanunu
  • Işık hızının üstünde olan hızlara ait üst hız kanunu olmak üzere 3 hız kanunu vardır.

Hız kanunlarının belirleyici ve ayırıcı unsuru, âlem farklılıkları ve maddenin iç yapısıdır.

2.2.1. ALT HIZ KANUNU VE ELEKTRONLAR

Dünya üzerinde bilinen sadece alt hız kanunu vardır. Einstein'in ortaya koyduğu bu hız kanunu kinetik enerji ile ilgili olup sadece zahiri âlem içinde geçerlidir. Bir kütleye, ona hız verecek olan enerji tatbik edildiğinde üst hız sınırı muhakkak ışık hızının altında olacaktır. Bu kanun sadece madde adını verdiğimiz kesimin var olduğu ve sadece bir tek âlemin mevcut olduğu varsayımına dayalıdır. Bir tek kütle vardır. Kütle bu âlemin kütlesidir. Ve bu âlemde (Kendi âleminde) hareket halindedir. O halde bir kütle, kendi âleminde hareket halinde ise alt hız kanununa tâbidir. Bu kütle kendi âleminde pozitif (+) ağırlığa sahiptir. Kütle elektronlardan oluşmuştur. Elektronlar hâkim unsur olup asıl âleme (zahiri âlem) aittir. Karşıt elektronlar ise bağımlı unsur olup karşıt âleme aittir. Bu durumda karşıt âleme ait olan karşıt elektronların negatif (-) ağırlığı, asıl âleme ait olan elektronların net pozitif ağırlığının yarısı kadardır. Buna yarım ağırlıklar kanunu denir. Ve her âlem için geçerlidir. Her parçacık kendi âleminde gözlenebilmektedir. Ona bağlı bağımlı unsur ise bağımlı âleme ait olup saniyenin milyarda bir zaman aralığında gözlenip derhal kaybolur, yani kendi âlemine gider. O halde klasik hız kanunu bu âlemin temel yapı taşı olan elektronlar için geçerlidir.

Bir madde parçacığına ait De Broglie dalgasının hızının parçacığın hızı ile aynı olması şart değildir. Bu iki hız arasındaki bağlılık kolayca çıkarılabilir. De Broglie dalgasının dalga boyu "δ" ve frekansı "v" ise bu dalganın "W" hızı bildiğimiz bağıntısı ile verilmiştir. Şimdi parçacığın "∑" toplam enerjisi ile ortak dalganın "v" frekansı arasındaki bağlılığın ∑=h.v denklemi ile verilmiş olduğunu biliyoruz.

Buna göre; v=∑/h değeri hız formülünde yerine konursa W=∑.δ/h denklemi elde edilir.

Parçacığın "p" momentumu dalga uzunluğuna p=h/δ temel denklemi ile bağlıdır.

Buradan 1/p=δ/h değeri hız formülünde yerine konursa W=∑/p bağıntısı elde edilir.

Toplam ∑ enerjisi ile durgun kütleyi de içine alan toplam "m" kütlesinin Einstein'in ∑=mc² relativite denklemi ile bağlı olduğunu ve parçacığın hızı "v" olduğuna göre 

momentumu p=m.v olduğu kabul edilir. "W" hız denkleminde yerlerine konursa olur.

Buradan da çıkar.

Madde parçacığın "v" hızı ışığın "c" yayılma hızından hep daha küçük olduğuna göre parçacığa bağlı De Broglie dalgasının hızı her zaman "c" den daha büyük olacaktır. 

Buna göre hiçbir kütlenin yani parçacığın çok daha büyük bir hızla taşınamayacağını bildiren relativite teorisi postulatı sadece madde adını verdiğimiz kesimin var olduğu ve sadece bir tek âlemin mevcut olduğu varsayımlarına dayalıdır. Bir tek kütle vardır.

Kütle bu âlemin kütlesindendir ve bu âlemde hareket halindedir. Bu varsayımın sonucu daima ışık hızının altında bir hızın elde edilmesidir. Elektronlar bu âlemin temel taşları oldukları için alt hız kanununa tâbidirler.

2.2.2. IŞIK HIZI KANUNU VE FOTONLAR

Işık hızı kanununun geçerli olması için bir partikülde karşıt âlemlere ait parçaların eş değer ağırlıkta olması gerekir. Başka bir deyimle fotonun oluşabilmesi için bir partikül ile karşıtının eşit pozitif ve negatif ağırlıklarla oluşuma girmesi gerekir. Böyle bir sistemin oluşabilmesi ise partikülü teşkil eden parçalarının her birinin kendi âleminde bulunması gerekir.

Bir oluşumun ikinci parçasının da ilk parçasıyla eşit negatif ağırlıkta olması için, birinci parça nasıl kendi âleminde ise ikinci parçanın da kendi âleminde olması gerekir. Kendi âleminde olan ikinci parça kendi âlemine göre (+) pozitif ama ikinci parçanın âlemine göre (-) negatif ağırlık taşıyacaktır. Böyle bir sistemin oluşabilmesi ise birinci parça ile ikinci parça arasında bir ışık duvarının mevcut olmasını gerektirir. Ancak iki âlemi birbirinden ayıran bir ışık duvarı var olduğu taktirde her oluşumun içindeki iki parçacık da kendi âleminde var olabilir ve ağırlıklar eşit olabilir. Öyleyse her foton kendi içindeki bir ışık duvarı üzerinde saniyede yaklaşık olarak 300.000 km hızla hareket halindedir. Foton var olduğu sürece bu hızı muhafaza eder. Bu hıza ışık hızı denmektedir. Bu ışık duvarı birinci parçaya ait olan asıl âlemle, ikinci parçaya ait olan onun karşıtını birbirinden ayırmaktadır. Ve birinci parça asıl âlemde ikinci parça ise bunun karşıtı olan âlemde hareket etmektedir. Bu taktirde birinci parça (+X) ağırlığında ise, ikinci parça (-X) ağırlığında olacaktır.

Birinci parça bir elektrondur ve (+X) ağırlığındadır, ikinci parça bir karşıt elektrondur ve (-X) ağırlığındadır.

Fotondaki parçacıklardan dominant olan fotonun oluşturduğu âleme ait parçacıktır. Bu parçacık kendi âleminde olduğu için foton gözlenebilir. O halde foton hangi âlemde gözleniyorsa o âleme ait parça dominanttır. Karşıtı ise bağımlı unsur olarak oluşuma girmektedir. (+) ve (-) ağırlıkları dengede olan bir fotonda parçalar oluşumun vücut bulduğu âleme göre aynı yönde spine (dönüşe) sahiptir. Aynı yönde ve eşit güçte spin sebebiyle bir foton her iki âlemdeki parçalar eşit itici güce sahip olduğundan lineer istikametde hareket edecektir. Yani arabanın her iki âlemde dönen tekerleri de aynı yönde dönmektedir. Ve aynı hızla dönmektedir. Işık duvarının özelliği odur ki bütün fotonlardaki parçaların kendi âlemlerinde bulunmalarını sağlar.

Karşıt elektronlar elektronların yarısı kadar (-) negatif ağırlığa sahiptirler. Enerji bu karşıt elektronların (-) negatif ağırlıklarını arttırarak, elektronların (+) ağırlıklarına eşit kılar. Böylece bir elektronun ağırlığı (x) ise, karşıt elektronun ağırlığı (-x) olur.

İşte ışık duvarı sadece bu sıfır noktasında görev yapar. Bütün fotonların ağırlığı sıfırdır, yani ağırlıksızdır.

Elektronlar zahiri âlemin temel taşları olmaları sebebiyle alt hız kanununa tâbidirler ve zahiri âlemde daima V parcaçık hızları C ışık hızının altında seyredecektir. Halbuki tanecik ve dalga özeliği gösteren fotonun her iki kanadı kendi âleminde seyretmesi nedeniyle V parçacık hızı C ışık hızına eşittir.

Bunu göstermek için: P=mv momentum ifadesini yazalım ve Bu denklem durgun kütlesi sıfırdan büyük olan (mo) bir parçacık için w dalga hızının daima c den büyük olduğunu gösterir.

De Broglie dalgalarının özel bir hali olarak w=c hızı ile yayılan dalgaları dikkate alalım. Bu elektromanyetik dalgadır, yani fotondur. Bu dalgalara ait ortak parçacığın, yani fotonun v hızı da c' ye eşittir. Yukarıdaki denklemde w=c alınırsa fotonun durgun kütlesi için m=0bulunur. O halde fotonlar için v hızı c'ye eşittir. 

Dünya adı verilen bu gezegen, bize göre insanlara ait zahiri âlemdir. Ama bu gezegende yaşayan ve farklı yaratılan cinler de bizimle dünyayı paylaşmaktadır. Onlar gene bu dünyamız üzerinde Kur'ân-ı Kerim'imizin "Gayb âlemi" adını verdiği âlemde yaşamaktadırlar. Gayb âlemi dünyadan başka bir yer değildir. Farklı yaratılmamız sebebiyle cinler ve biz insanlar aynı koordinatlarda yaşadığımız halde fizik algılama sistemlerimizle birbirimizi farketmemekteyiz.

Görülmektedir ki zahiri âlemin her noktası aynı zamanda gayb âlemidir. Gayb âleminin her noktası da aynı zamanda zahiri âlemdir. Öyleyse her nokta zahiri âlemde de gayb âleminde de aynı koordinatlara sahiptir ve her iki âlemde de vardır.

İşte bu sebeple foton bir âlemde nerede hangi noktada bulunursa bulunsun karşıt âlemde de aynı noktada bulunmaktadır. O noktada iki âlem de mevcuttur. Işık duvarı dediğimiz şey her noktada fotonun iç bünyesindeki iki karşıt unsurun kendi âlemlerindeki standartlarda olmasını temin eden, zaten her noktada mevcut olan bir ayıraçtır. 

Bu ayıraç fotonun yapısındaki karşıt unsurları kendi âlemlerine ait oluşumlarında tutan bir rol oynar. Ve sadece foton için geçerlidir.

2.2.3. ÜST HIZ KANUNU VE NÖTRİNOLAR

Üst hız kanunu ışık hızının ötesine taşan yani sn. de 300.000 km’lik hız duvarını aşan hızların kanunudur. Sonsuz hıza en güzel örnek nötrinolardır. Nötrinolar hangi âlemde görev yapacaklar ise o âlemin dışında bir yol izlerler. Hareketleri doğrusaldır. Kendi âlemlerinde bulunmadıkları için hızları ışık hızının çok ötesindedir. Yani sonsuz hızla hareket ederler. Madde parçacığın v hızını w dalga hızına bağlayan temel denklemi, olarak elde etmiştik. Nötrinolar daima bize göre kendi âlemlerinin dışında bir yol izledikleri için v parçacık hızları sıfır kabul edilebilir. Bunu yukarıdaki denklemde yerine koyarsak nötrinolara bağlı dalga için sonsuz hız elde ederiz Vc²/0=∞ . O halde nötrinolar kendi âlemlerinin dışındaki âlemler de doğrusal hareket ettikleri için sonsuz dalga hızı ile hareket ederler. Kısaca düşünce hızı ile hareket ederler.

Bu kanunda üst hızların en üst sınırı düşünce hızıdır. Düşünce, kendi boyutları içinde her an hareket halinde olan bir sistemdir. Bu sistemin özelliği düşüncenin ne zahiri âleme, ne karşıt zahiri âleme, ne gayb âlemine, ne de karşıt gayb âlemine ait olmamasıdır. Bütün âlemlerden farklı boyuttadır. Bu farklı boyutta hem mekân itibariyle, hem de zaman itibariyle düşünce her koordinatta var olabilir. Yani hem bugünü, hem dünü, hem de yarını düşünebiliriz. Bulunduğumuz yeri de dünyamızı da, kâinatı da, kâinatın ötesini de yani yokluğu da düşünebiliriz.Ve düşüncenin asıl özelliği, düşüncenin, düşündüğümüz yere, düşündüğümüz an ulaşması ve orada tecelli etmesidir. Önce kendinizi oturduğunuz yerin dışında düşünün, sonra başka bir şehirde, sonra başka bir kıtada, sonra ayda, sonra güneşte ve nihâyet başka bir güneş sisteminde.. Bir kaç metre ötesini ne kadar zaman aralığı içinde düşündü iseniz sonsuz uzaklığı da aynı zaman aralığı içinde düşünürsünüz. İşte düşünceniz, mesafe ne kadar uzak olursa olsun her yere aynı zaman aralığı içinde ulaşır. Bu hıza "düşünce hızı" denir.

Düşünce hiçbir âleme ait olmaması sebebiyle her âlemde sonsuz hızla hareket kabiliyetine sahiptir. Sonsuz hızın oluşabilmesi, bir âleme ait bir partikülün, bir birimin veya maddenin, başka bir âlemde hareket etmesi şartına bağlıdır.

Bir hidrojen atomuna eşdeğer olan bir nötron, içinde hem bu âleme ait olan elektronları, hem de aynı sayıda karşıt elektronları barındırmaktadır. Kısaca madde, bünyesinde maddeyi ve karşıt maddeyi eşit sayıda bulundurur. Karşıt elektronların frekansı sıfırla (-) sonsuz arasında bir deger taşımaktadır. Yani karşıt elektronlar (-) değerli frekansa sahiptir. Elektronlar ise (+) değerli frekansa sahiptir. Frekans ile ağırlık arasında kesin bir ilişki vardır. Bu ilişki paraleldir. Yani frekans arttıkça ağırlık artar. Böylece (+) frekans artırılırsa bu âlemde ağırlık artacaktır.

Bir âlemde ölçülebilen ağırlık ise (+) ağırlıktan (-) ağırlık çıkarıldıktan sonra kalan (+) ağırlıktır. Eğer (-) frekans artırılırsa (+) frekans aynı kaldığı taktirde maddenin ağırlığı azalır. (-) ağırlığı arttırmaya devam edersenlz (-) ve (+) değerlerin eşdeğer olduğu noktada foton oluşur. (-) ağırlık daha da arttırılırsa madde (-) ağırlık taşır.

Üst hıza ulaşmak ise maddenin içindeki karşıt maddeyi (-) ağırlığı ağırlık itibariyle maddeninkinden öteye geçirmekle mümkündür.

Böylece (+) ağırlık (-) ağırlığa dönüşür. Ve madde artık karşıt madde olur. Yani maddenin içindeki hakim unsur elektron iken karşıt elektron olur. Bağımlı unsur ise karşıt elektron iken elektron olur. Böylece bir âlemde, o âleme ait olan madde artık o âleme ait olmayan karşıt maddeye dönüşmüştür.

Bu karşıt maddenin ağırlığı (-) negatiftir. Böylece bir âlemde o âleme ait olmayan bir madde elde edilmiş olur. Üst hıza ulaşmak ancak bir âlemde o âleme ait olmayan bir madde için mümkündür. İşte bu âlemde elde edilen bu karşıt madde yerçekimi kuvvetini yenecek olan ve üst hıza ulaşabilen maddedir.

Not: Formüllerde geçen δ dalga boyu ve frekansı göstermektedir.

2.3. ZAMAN-MEKÂN VE HIZ ÜÇLÜSÜ

Zaman-mekân ve hız üçlüsü birbirinden ayrılmayan zaman-mekân ve hız birliği içindedirler. Hız, zaman ile mekân arasında aralığı kısaltmaktadır. Ne zaman gözlemcinin hızı artarsa aynı anda, zaman ve mekândaki mesafeler de kısalmış olur. Hızın sonsuz olması halinde yani düşünce hızında, zaman ve mekân sonsuz yavaşlayıp büzülecektir.

22/HACC-47: Ve yesta’cilûneke bil azâbi ve len yuhlifallâhu va’deh(va’dehu), ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimmâ teuddûn(teuddûne).
Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah, asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün, sizin saydığınız bin sene gibidir. 

İndi ilâhideki bir gözlemci için sahip olduğu hız sebebiyle bin yıllık dünya zamanı bir gün olmuştur. Ne zaman gözlemcinin hızı azalırsa zaman ve mekânın mesafesi artar. Dünyadaki bir gözlemcinin hızı alt hız kanununa tâbi olduğu için indi ilâhideki bir gün bin yıl kadar genişlemiş olur. Bu nedenledir ki hız, zaman ve mekândaki mesafeleri kısaltan çift etkili bir fren gibi çalışmaktadır.

Hız kanunlarının varlığına bağlı olarak değişik mekân ve zamandan söz edebiliriz.

32/SECDE-5: Yudebbirul emre mines semâi ilel ardı summe ya’rucu ileyhi fî yevmin kâne mıkdâruhu elfe senetin mimmâ teuddûn(teuddûne).
Gökten arza kadar emri (Allah'tan gelen ve Allah'a dönen herşeyi) tedbir eder (düzenler). Sonra bir günde O'na yükselir ki, (o bir günün) süresi, sizin (dünya ölçülerine göre) saymanızla 1000 senedir. 

70/MEÂRİC-4: Ta'rucul melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdaruhu hamsîne elfe seneh(senetin).
Melekler ve ruh, O'na, süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir. 

Dünyada bir gün, dünyanın, kendi ekseni etrafında 23 saat 56 dakika ve 4 saniyede bir devrini tamamlamasıyla meydana gelir. Yıl ise, dünyanın güneş etrafında 365 gün 5 saat 4 dakika ve 46 saniyede tam devrini tamamlamasıyla oluşur. Bir yıl 31.470.786 saniyeye eşittir. Bir dünya saniyesi dünyanın güneş etrafında seyrettiği yörüngenin 31.470.786 saniyesinde bir parçasıdır. Diğer bir tabirle dünya saniyesi dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinde 29.8 km/sn bir hareketi temsil eder. Bir ilâhi günün 50.000 seneye tekabül ettiği zikredilen Mearic suresindeki zaman 1,5735393x1012 sn ve 46,89147114x1012 km ye eşdeğerdir. Melekler ve ruh bu mesafeyi 86164 sn.de aldıklarına göre hızları 544.211.865 km/sn olup ışık hızından 1814 kat daha büyüktür. 

Secde Suresinin 5. âyet-i Kerime'sinde belirtildiği gibi aynı mesafeyi enerji 1000 yılda aldığına göre, enerjinin hızı, ışık hızından 90700 kat daha büyük olur. 

Gösterim: 628