19.12. MÜRŞİDİN ÖNÜNDE TÖVBE

25/FURKÂN-68: Vellezîne lâ yed’ûne meallâhi ilâhen âhara ve lâ yaktulûnen nefselletî harramallâhu illâ bil hakkı ve lâ yeznûn(yeznûne), ve men yef’al zâlike yelka esâmâ(esâmen).
Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha tapmazlar. Allah'ın (öldürülmesini) haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. 

25/FURKÂN-69: Yudâaf lehul azâbu yevmel kıyâmeti ve yahlud fîhî muhânâ(muhânen).
Kıyâmet günü onun azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyyen kalır. 

25/FURKÂN-70: İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûran rahîmâ(rahîmen).
Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü'min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur'dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm'dir (rahmet nuru gönderendir). 

Kişiyi cehennemden kurtaran, azad eden, ve cennete kavuşturan bu tövbe hayatımızda üç kez tekrarlanabilir. Bu tövbe Allahû Tealâ’ya ulaşmak üzere yola çıkanın tövbesidir ki, başka tövbelerden farklıdır. Çünkü burada söz konusu olan, kişinin Allah’ın emrini yerine getirmek üzere tövbe etmesidir. Allah’ın emrini yerine getirmek fizik vücuda verilen emirlerin hepsini yerine getirmek anlamına geliyor.

Üç vücuda verilen birincil emirler, fizik vücud için, dünya ve ahiret için çalışmak, nefs için 7 kademede tezkiye olmak, (Emmâre, Levvâme, Mülhime, Mutmainne, Radiye, Mardiyye, Tezkiye) ve ruh için Allah'a vasıl olmaktır. Nefs tezkiyesi ise mürşidsiz mümkün değildir. (Nisa-49)

4/NİSÂ-49: E lem tera ilâllezîne yuzekkûne enfusehum. Belillâhu yuzekkî men yeşâu ve lâ yuzlemûne fetîlâ(fetîlen).
Kendi nefslerini temize çıkaranları (tezkiye ettiklerini söyleyenleri) görmedin mi? Hayır (öyle değil). Ancak Allah, dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar, hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar (bile) zulüm olunmazlar. 

Gösterim: 516