11.12. ALLAH’IN DAVETİNE İCABET

Allahû Tealâ’nın ilk daveti Allah’a ulaşmaya davettir. 

Allah’ın insanı irşada daveti, üst seviyede bir davettir. Bu hedefe ulaşmak için, 

1. Allah'a inanması

2. Allah’a ölmeden ruhunu ulaştıracağına inanması

3. Bunun 12 defa üzerine farz olduğuna inanması

4. Allah’a ulaşmayı dilemesi halinde Allah’ın ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olması gerekir. 

Allah’a ulaşmayı dileme, davetin başlangıcıdır. 42/ŞÛRÂ-47: İstecîbû li rabbikum min kabli en ye’tiye yevmun lâ meredde lehu minallâh(minallâhi), mâ lekum min melcein yevme izin ve mâ lekum min nekîr(nekîrin).
Rabbinize icabet edin (Allah'a ulaşmayı dileyin), Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü, sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkâr yoktur (yaptıklarınızı inkâr edemezsiniz). 

10/YÛNUS-25: Vallâhu yed'û ilâ dâris selâm(selâmi), ve yehdî men yeşâu ilâ sırâtin mustekîm(mustekîmin).
Ve Allah, teslim (selâm) yurduna davet eder ve (teslim yurduna, Zat'ına ulaştırmayı) dilediği kimseyi, Sıratı Mustakîm'e ulaştırır. 

Davetin ikinci kısmı Allah’a ulaşma davetidir. Başka bir deyimle mürşide tâbî olma davetin ikinci kısmıdır.

28/KASAS-50: Fe in lem yestecîbû leke fa’lem ennemâ yettebiûne ehvâehum, ve men edallu mimmenittebea hevâhu bi gayri huden minallâh(minallâhi), innallâhe lâ yehdil kavmez zâlimîn(zâlimîne).
Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse (senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa), bil ki onlar heveslerine tâbîdirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın (hidayetçiye değil de) kendi heveslerine tâbî olandan daha çok dalâlette kim vardır? Muhakkak ki Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. 

Allah’a ulaşmayı dileyerek 3. basamakta İslâm’ın 1. safhasını yaşayan kişi Allah’ın davetine icabet ettiği için 7 tane furkanla gören, işiten, idrak eden bir muhtevaya ulaşacaktır. (Enfal 29) 

8/ENFÂL-29: Yâ eyyuhâllezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).
Ey âmenû olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir. 

6/EN'ÂM-125: Fe men yuridillâhu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islâm(islâmi), ve men yurid en yudıllehu yec’al sadrahu dayyikan haracen, ke ennemâ yassa’adu fîs semâi, kezâlike yec’alûllâhur ricse alâllezîne lâ yu’minûn(yu’minûne).
Öyleyse Allah kimi Kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve (Allah'a) teslime (İslâm'a) açar. Kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah, mü'min olmayanların üzerine azap verir. 

12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi önünde diz çöküp tevbe eder. Mürşide tâbîyetle irşad başlar.Daha sonra yeminlerini yerine getirip İslâm’ın 6. safhası olan irşada ulaşacak, 7. safhada irade teslimini de gerçekleştirecektir.

2/BAKARA-186: Ve izâ seeleke ıbâdî annî fe innî karîb(karîbun) ucîbu da’veted dâi izâ deâni, fel yestecîbû lî vel yu’minû bî leallehum yerşudûn(yerşudûne).
Ve kullarım sana, Benden sorduğu zaman, muhakkak ki Ben, (onlara) yakınım. Bana dua edilince, dua edenin duasına (davetine) icabet ederim. O halde onlar da Bana (Benim davetime) icabet etsinler ve Bana âmenû olsunlar (Bana ulaşmayı dilesinler). Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar (irşad olurlar). 

İslâm’ın 7 safhası olan; 

1- Allah’a ulaşmayı dilemek

2- Mürşide ulaşmak 

3- Ruhun Allah’a teslimi

4- Fizik vücudun Allah’a teslimi 

5- Nefsin Allah’a teslimi

6- İrşada ulaşmak

7- İradenin Allah’a teslimini yerine getirmek Allah’ın davetine icabet etmektir. Kim davete icabet ederse, en güzele ulaşacak, cennet ve dünya saadetine sahip olacaktır. Davete icabet etmeyen ise cehenneme gideceklerdir. 13/RA'D-18: Lillezînestecâbû li rabbihimul husnâ, vellezîne lem yestecibû lehu lev enne lehum mâ fîl ardı cemîan ve mislehu meahu leftedev bihî, ulâike lehum sûul hısâbi ve me’vâhum cehennem(cehennemu), ve bi’sel mihâd(mihâdu).
Rab'lerine (Rabbinin emrine) icabet edenler için en güzeli vardır. Ve O'na icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar; onlar için hesabın kötüsü var. Ve onların barınacağı yer, cehennem; ne kötü bir döşektir. 

Gösterim: 513